مرصاد نیوز 20:23 - 1400/09/02
ببینید؛

لزوم واکاوی چرایی تاخیر در تغییر مدیریت های ارشد کرمانشاه

مرصاد نیوز: چرایی تاخیر در تغییر مدیریت های ارشد کرمانشاه بایستی مورد بررسی قرار بگیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، چرایی تاخیر در تغییر مدیریت های ارشد کرمانشاه بایستی مورد بررسی قرار بگیرد.