نگاهی به دیدارهای اخیر روحانی؛

شوی پوپولیستی بنفش

مرصادنیوز: دیدارهای اخیر روحانی هر چند در ظاهر امری پسندیده است اما اگر به عملکرد دولت در سال های اخیر توجه شود، این دیدارها بیش تر به یک شوی پوپولیستی شباهت دارد.

پربازدیدها