مرصادنیوز: فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد تودهنی به دشمنان در فضای مجازی و تار و مار آنها را با حضور تهاجمی در این عرصه می‌توان تحقق بخشید.

مرصاد گزارش می‌دهد؛

دستمزد کارگری؛ نان بخور و نمیر /زندگی زیر خط فقر!

مرصادنیوز: کارگران معتقدند فاصله بین درآمد واقعی و هزینه های آنها در چند سال اخیر به شدت افزابش یافته و حقوق آنها تنها کفاف یک زندگی بخور و نمیر را دارد.

پربازدیدها